Met hart en ziel voor de Heer

Beleidsplan 2018 tot 2022 -Protestantse Gemeente Nigtevecht

Met hart en ziel voor de Heer

Dit beleidsplan heeft een andere insteek dan eerdere beleidsplannen. Waar we gewend waren om op een probleemoplossende manier te werk te gaan, gaan we nu aan de slag met een waarderende manier.

Probleemoplossend =

1) er gaat iets niet goed!
2) wat is de oorzaak?
3) wat is mogelijke oplossing?
4) uitvoeren en evalueren

Hoewel deze aanpak tot goed beleid leidt, kost het proces veel energie. Voortdurend richten we ons op wat niet goed gaat en kijken we vol spanning of een oplossing al dan niet effect heeft.

Waarderend =

1) wat gaat goed in onze gemeente?
2) wat is de onderliggende kracht daarvan?
3) dromen over hoe deze kracht ons kan helpen gemeente van Christus te zijn in Nigtevecht.
4) uitvoeren

Door elkaar te vertellen wat we waarderen, ontstaat er zicht op wat het DNA van onze gemeente is. Wat vinden wij waardevol? Wat inspireert ons? Welke krachten hebben dit mogelijk gemaakt? Waar zouden we die krachten nog meer kunnen inzetten?

En waar het ons aan beleving en kracht ontbreekt – zullen we daar eens een punt achter zetten?

Eraf: ‘De laatste pagina van het contactblad is de kinderpagina. Elke editie schrijft een gemeentelid een stukje tekst en kiest verschillende puzzels of kleurplaten. Wanneer dit gemeentelid gevraagd wordt voor een nieuwe taak betekent dit wel dat diegene stopt met het samenstellen van kinderpagina. Zo rijst de vraag: hoe nu verder? De nieuwe taak niet oppakken? Een ander gemeentelid vragen voor de kinderpagina? Eerst stellen we elkaar de vraag: welke taak heeft welke waarde? En heeft de kinderpagina nog waarde voor de doelgroep? Navraag leert dat kinderen de pagina nauwelijks lezen of gebruiken. We vinden het idee nog steeds waardevol, maar de praktijk is ontnuchterend. We besluiten geen nieuw gemeentelid te vragen voor de kinderpagina en stoppen ermee.’

Erbij: ‘De jeugdgroepen in onze gemeente zijn klein en dus kwetsbaar. Haakt er iemand af of stroomt iemand niet door naar een volgende groep dan heeft dat weerslag op de anderen jongeren. Wij zouden onze jongeren zo graag de indruk zouden geven dat zij ‘niet de enigen zijn die geloven’. Zo rijst de bij de jeugdwerkleiding de wens om een activiteit op te zetten waarop alle jeugdgroepen bij elkaar komen. We willen hen waarderen, een gevoel van verbinding bieden en een kijkje geven in de diverse jeugdgroepen. Maar we realiseren ons ook: dit is weer een klus erbij… We nemen de proef op de som en organiseren eenmalig een Winterevent. Alle jeugdgroepen plannen deze in het jaarrooster zodat het geen extra avond is voor zowel de jongeren als de leiding. We betrekken gemeenteleden bij de catering en zetten als jeugdwerkleiding van alle groepen samen het programma van de avond op. Het resultaat? Een hoge opkomst van jongeren, verbinding tussen jeugdgroepen, verbinding tussen jeugdwerkleiders en dat alles zonder dat het veel energie kost. Integendeel: het levert zoveel enthousiasme op dat de leiding besluit geen afzonderlijke slotavond van het seizoen voor elke groep voor te bereiden, maar één Zomerevent te organiseren. Zo is er een waardevolle activiteit in de gemeente bijgekomen, maar door zorgvuldige afwegingen is het geen verzwaring van taken geworden.’ Inmiddels zijn er enkele activiteiten geweest met de gezamenlijke jeugdgroepen en die zijn goed bevallen o.a. bowlen en Sirkelslag.

Op een waarderende manier denken en spreken over de gemeente verplaatst de aandacht van problemen naar ambities en mogelijkheden.

Er is voor iedereen ruimte om mee te doen. Om vrijmoedig ergens in te stappen, of ergens mee te stoppen. Wij volgen ons hart, wij richten ons op waartoe we ons geroepen weten. Bagage die ballast is geworden laten we los. De krimpende kerk noodzaakt ons terug te gaan naar de kern. De waarderende aanpak helpt ons dit niet te ervaren als een pijnlijke kwestie, en wijst ons een vreugdevolle weg richting de toekomst.

In 2018 hebben we elkaar veelvuldig de vraag gesteld wat wij waarderen in/aan onze gemeente. In overzicht 1 zijn de principes of eigenschappen genoemd die wij waarderen.

Leeswijzer: wat groot is weergegeven is veel genoemd. Peildatum: voorjaar 2018

In overzicht 2 zijn de activiteiten die wij waarderen genoemd.

 

Leeswijzer: wat groot is weergegeven is veel genoemd. Peildatum: voorjaar 2018.

De kunst is om de samenhang tussen beide overzichten op het spoor te komen en vandaaruit actiepunten te bepalen.

Voornemens: 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

  • Wij blijven zoeken naar momenten en openheid om met elkaar te delen wat we waarderen, wat ons ontroert en wat ons bezielt en willen groeien in het woorden geven aan ons geloof en gevoel.
  • Alle bestaande activiteiten gaan we toetsen aan een ‘waarderingsschaal’: in welke verhouding staat wat we doen, tot wat het oplevert en tot wat wij waarderen?
  • Op basis van die toets vrijmoedig zoeken naar welke activiteit groter of kleiner mag worden uitgevoerd.
  • Het vergroten of verkleinen van activiteiten gebeurt in goed overleg met betrokken vrijwilligers en op natuurlijke momenten.
  • We doen liever één iets dat bij ons past, goed en groots, dan twee of drie dingen die ons minder liggen en minder brengen.
  • We moedigen elkaar aan vrijmoedig ergens in of uit te stappen.
  • Voor we op zoek gaan naar invulling van een vacature vragen we ons af: staat de waarderingsschaal het ons toe deze vacature niet te vervullen en kan het beëindigen van deze taak onze gemeente verlichting brengen in werkdruk, vrijwilligersinzet?
  • Er is ruimte voor talent en geestelijk verlangen en daarom formuleren wij actiepunten pas gedurende het jaar.
  • In het voorjaar van 2019 is door de kerkenraad gekeken naar de opzet van het beleidsplan en hebben besloten dit beleidsplan voort te zetten omdat dit nog actueel is en bij ons past.

Bij ‘wij’ mag u lezen: ‘gemeenteleden’, want deze aanpak mag vanaf het grondvlak gedragen worden. U mag er ook lezen: wij als commissie, wij als club, wij als college, wij als kring: het gaat erom dat deze manier van denken en werken in alle geledingen van de gemeente doorwerkt.

De kerkenraad zal faciliteren en bewaken dat het ‘wij’ daadwerkelijk de gemeente omsluit en niet verwordt tot alleen de ‘kerkenraad’.

Implementatie:

In de maanden november-december van ieder jaar evalueert elk gemeentelid, elke commissie, groep of college haar dagelijkse werk in de gemeente met behulp van het gedachtegoed van dit beleidsplan. Op de gemeente-avond van januari stellen we als gemeente een hernieuwde gezamenlijke waardering op als dat nodig is (overzicht 1 en 2) en delen we met elkaar: wat brengt deze aanpak ons? Welke krachten hebben we gevonden en welke worden er gemist? Is er bij iemand vrijmoedigheid en verlangen ontstaan om ergens in- of uit te stappen, aanpassingen te doen of ergens mee te beginnen of te stoppen? We bespreken dan samen of/hoe we als gemeente die vrijmoedigheid (h)erkennen kunnen.

Financiële implicaties beleidsplan

Dit beleidsplan heeft geen gevolgen voor de financiële begroting en zal daarmee naar verwachting in de komende jaren niet tot kostenverhoging leiden.