Zending: ver weg en dichtbij

Visie zendingscommissie – 18 juni 2015

De zendingscommissie van de Protestante Gemeente Nigtevecht gelooft dat de Bijbel van kaft tot kaft het Woord van God is, en dat de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest één zijn.

Voor wat betreft zending laten wij ons door deze bekende Bijbelteksten inspireren.

Mattheüs 28: 18-20 – En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

Romeinen 10:13-15 – …Want al wie de naam van de Here aanroept, zal gered worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder dat iemand predikt? En hoe zal men prediken zonder uitgezonden te zijn? Zoals er staat geschreven: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het goede nieuws bekendmaken! 

Gods liefde en redding doorgeven is een zaak van levensbelang!

Als gemeente en als christen zijn we geroepen om het goede nieuws te vertellen aan degenen die het nog niet gehoord hebben, ver weg en dichtbij. Het vertellen van het goede nieuws dat er redding is in de Here Jezus Christus, is een zaak van levensbelang. Natuurlijk kunnen we niet allemaal naar het buitenland en dat hoeft ook niet. Iemand die meeleeft, meebidt en meegeeft is evengoed van veel waarde.

De zendingscommissie in Nigtevecht zet zich in om de gemeente actief te betrekken bij zending. De betrokkenheid van de gemeente zien we bijvoorbeeld in het helpen bij het verspreiden van een evangelisatieblad in ons dorp, uw hulp bij de Vakantie Bijbel Dagen, uw positieve reacties op een project waar we iemand voor hebben uitgenodigd in een kerkdienst of… Natuurlijk zijn we als commissie ook heel blij en dankbaar voor de financiële steun waardoor het mogelijk is om al deze activiteiten te ondernemen of zendelingen of een project te ondersteunen. Zo vragen we de gemeente aan het begin van het jaar via Actie Kerkbalans een vrijwillige bijdrage te geven. Andere inkomsten komen uit de opbrengst van de zendingsbus onder de toren en de zendingscollectes in de kerk. De opbrengst van deze bijdragen wordt geheel gebruikt voor verschillende doelen die ten goede komen aan zending en evangelisatie ver weg en dichtbij.

De zendingscommissie